Highlights: VOJVODINA NS SEME NOVI SAD - VFB FRIEDRICHSHAFEN